Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)​

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Aktualności zadanie 1

UTRUDNIENIA W RUCHU

15.03.2017 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy obiektu WD-3 w ciągu drogi wojewódzkiej DW 293.

Zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h
Wyłączenie pobocza gruntowego na DW 293 w km 12+475 – 12+535 i 12+980 – 13+040
09.03.2017

UTRUDNIENIA W RUCHU

19.09.2016 została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy obiektu WD-1 - węzeł Nowa Sól - Południe

Zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 60 km/h na DK3 w km 319+720 - 321+060.
Wyłączenie pasa awaryjnego na DK3 w km 320+400 - 320+460 oraz 320+700-320+930.

Utrudnienia potrwają około miesiąca.


UTRUDNIENIA W RUCHU

14.07.2016 została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas funkcjonowania zjazdów z DP 1035F (Gołaszyn - Rejów).

Zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 30 km\h w okolicy budowy drogi ekspresowej S-3. Ograniczenie skrajni pionowej do 3,5 m. Ograniczenie szerokości przejazdu pod bramką tymczasową do 3 m, pierwszeństwo posiadają jadący od strony Gołaszyna. 

Utrudnienia potrwają około 6 miesięcy.

15.07.2016


UTRUDNIENIA

W dniu 25.06.2016 (sobota) przetoczyła się nad regionem lubuskim nawałanica, przez którą potężny wiatr pomał rusztowania wiaduktu ED-1 (odcinek Rejów - Nowe Miasteczko).  

[2016-06-25] km [2+527] Obiekt ED-1 po nawałnicy 


UTRUDNIENIA W RUCHU

16.06.2016 na czas funkcjonowania zjazdu DW-1, została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na drodze wojewódzkiej 286 (zjazd dotyczący budowy drogi w okolicy DS-1/01).

16.06.2016


Wizyta studyjna dla dziennikarzy

W dniu 15.06.2016 na budowie drogi ekspresowej S3 Zadanie 1 od węzła Nowa Sól do węzła Gaworzyce, odbyła się wizyta studyjna dla dziennikarzy. Wizyta polegała na objeździe budowy, pokazaniu najciekawszych miejsc oraz zaprezentowaniu postępu prac Kontraktu i stopnia jego zaawansowania. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w wizycie.


UTRUDNIENIA W RUCHU 

17.12.2015 dla potrzeb budowy obiektu WD-5 w ciągu drogi gminnej (ul. Poniatowskiego) w Nowym Miasteczku została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, obejmująca swym zakresem objazd miejsca prowadzenia robót drogą technologiczną o szerokości 5,5 m.  

21.12.2015 dla potrzeb budowy obiektu WD-3 w ciągu drogi wojewódzkiej nr DW 293 została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, obejmująca swym zakresem objazd miejsca prowadzenia robót drogą technologiczną o szerokości 6 m oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h. 

Utrudnienia potrwają ok. 6 miesięcy.

22.12.2015


PODPISANO UMOWĘ O DOFINASOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

W dniu 29.09.2015 podpisano umowę o dofinansowanie
nr POIS.03.01.00-00-0002/15-00
Projektu „Budowa drogi ekspresowej S3
Nowa Sól – Legnica, odc. w. Nowa Sól Płd.
w. Kaźmierzów (bez węzła)”
nr POIS.03.01.00-00-0002/15’
w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
 
Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie 100% wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizacje Projektu.
 
Maksymalna kwota dofinansowania ze środków UE - 670 836 312,39
 
25.11.2015

PRZEDŁOŻONO WNIOSEK O ZRID

Wykonawca w dniu 19.10.2015 przedłożył wniosek o wydanie zamiennej Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej. 

2.11.2015


AKTUALNOŚCI

Obecnie prowadzone są prace przy budowie dróg serwisowych. Równolegle z nimi trwają roboty przygotowawcze w śladzie trasy głównej S3. W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie działań związanych z budową fundamentów i podpór mostowych.

26.10.2015


UTRUDNIENIA W RUCHU

Na czas budowy i funkcjonowania zjazdów z DK-3:

  • 12.10.2015 nastąpi wyłączenie pobocza bitumicznego w obu kierunkach na długości 30 m w ok. km 336+000 DK-3, ograniczenie prędkości do 60 km/h
  • 13.10.2015 nastąpi ograniczenie prędkości do 60 km/h w ok. km 329+500 i 330+300 DK-3 oraz 334+700 i 336+000
  • 14.10.2015 nastąpi ograniczenie prędkości do 60 km/h w ok. km 332+800
Utrudnienia potrwają około 1 tygodnia
14.10.2015

UTRUDNIENIA W RUCHU

Na czas budowy i funkcjonowania zjazdów z DK-3:

05.10.2015 nastąpi wyłączenie pobocza bitumicznego w obu kierunkach na długości 30 m w ok. km 334+700 i 336+000 DK-3 oraz ograniczenie prędkości do 60 km/h
 

Utrudnienia potrwają około 1 tygodnia

05.10.2015


UTRUDNIENIA W RUCHU

Na czas budowy i funkcjonowania zjazdów z DK-3:

29.09.2015 nastąpi wyłączenie pobocza bitumicznego w obu kierunkach na długości 30 m w ok. km 334+700 DK-3, ograniczenie prędkości do 60 km/h

30.09.2015 nastąpi wyłączenie pobocza bitumicznego w kierunku Nowej Soli na długości 30 m w ok. km 336+000 DK-3, ograniczenie prędkości do 60 km/h

01.10.2015 nastąpi wyłączenie pobocza bitumicznego w kierunku Legnicy na długości 30 m i ograniczenie prędkości do 60 km/h w ok. km 329+500 oraz 330+300 DK-3; ograniczenie prędkości do 60km/h w ok. km 334+700 i 336+000

Na czas funkcjonowania zjazdów z DP 1035F (Gołaszyn - Rejów)

02.10.2015 Wyłączenie pobocza bitumicznego w kierunku Legnicy na długości 30 m, ograniczenie prędkości do 60 km/h w ok. km 332+800. Ograniczenie prędkości do 60 km\h

Utrudnienia potrwają około 1 tygodnia

25.09.2015


OCHRONA ŚRODOWISKA

zakończono budowę płotków zabezpieczających herpetofaunę

W związku z planowanymi pracami budowlanymi, które będą obejmować ekologicznie ważne siedlisko płazów i gadów zalecono zabezpieczenie poszczególnych odcinków trasy przed przedostawaniem się zwierząt w rejon budowy. Zgodnie z poleceniem w ostatnich dniach zakończono budowę płotków zabezpieczających herpetofaunę.

[2015.09.18] [0+600] Płotek herpetologiczny

17.09.2015


UTRUDNIENIA W REALIZACJI ROBÓT!

Na obszarze prawdopodobnego cmentarzyska kurhanowego w rejonie 9+900 Wojewódzki Konserwator Zabytków polecił wykonanie archeologicznych badań sondażowych. Badania zostaną rozpoczęte po otrzymaniu zlecenia od GDDKiA.

14.09.2015


BADANIA ARCHEOLOGICZNE!

Aktualnie prowadzony jest nadzór archeologiczny nad odhumusowaniem (zdjęcie górnej warstwy ziemi) terenu pod inwestycję. Badania na otwartych stanowiskach archeologicznych w Rejowie i Zimnej Brzeźnicy zostały zakończone. Teren badań został przekazany Wykonawcy. Wykonawca podkreślił, że z tytułu zakończonch prac archeologicznych nie występuje zagrożenie terminu w realizacji Kontraktu.

[2015.08.8-14] Badania archeologiczne - Rejów, stan. 5. Pas wschodni, widok od północy

10.09.2015